vrijdag 24 oktober 2008

Ritueel

TAREKAT DI PELABUHAN RATU

Offering At Pelabuhan Ratu/Offering Bij Pelabuhan Ratu
oil on linen ~ 80-60 ~
© Roy James Döhne 2000 ©
RITUEEL - SAJEN
Iets over traditionele gebruiken die in het Rijke Westen reeds lange zijn vergeten, doch niet verdwenen. Nl. de "rituelen"... en de nonsens ervan,... of de zin?
***
Het snelle tempo van het leven van alledag vandaag veroorzaakt een druk op zowel lichaam als geest. Daar kijkt geen mens meer van op in de Westerse "hogere" culturen, ware het niet dat "zij" neerkijken op de "lagere" culturen van onze wereld. Het grijpen naar materiële zaken om die druk op te heffen zijn de drugs geworden, waar natuur-volkeren sinds mensenheugnis traditioneel gebruik van maken in rituelen en ceremoniën. De spirit die los wil komen van de druk op lichaam en geest heeft behoefte aan dergelijke rituelen en zou zich er niet voor moeten schamen uitdrukking te geven aan de behoefte het "aardse te overstijgen" ...
***
Een ritueel is de vorm van gebruik van bepaalde riten, die weer het gebruik van religieuze, traditionele en magische handelingen zijn, voor zowel het sociale, als politieke en religieuze leven. Zo'n ritueel komt voor tijdens een ceremonie die volgens bepaalde regels nauwgezet uitgevoerd worden. Vaak is het doel om geestelijke en materiële macht te verwerven en om contact te bevestigen van aanwezige positieve én negatieve krachten!
***
Daarmee doelende op een aangename alswel ónaangename uitkomst, die uiteraard aangewend worden in riten om de mens in elke behoefte van hem/haar te voorzien. Zodra deze magisch wordt, kent men het gebruik van de menselijke wilskracht, die met gebruiksvoorwerpen (wierook, bloemen, stenen en kristallen, krissen, poppen, meetkundige figuren, mandala's), maar ook met andere hulpmiddelen (spreuken, gebaren, klanken ed.), concentratie verkrijgt en deze "uitzendt" om het doel te bereiken. Daarom heet een magisch ritueel een contact maken of leggen met de wereld van de geesten/spirits, waardoor de "Wet van Samenhang" (Prof. C.G. Jung noemde dat synchroniteit) geldt, die álles doet samenlinken, corresponderen in het Universum, de Aarde én de Cosmos ... (zo boven - zo benee)
***
De zintuigen van de mens zijn communicatiemiddelen. De krachtigste is het gevoel, de emotie van pijn. Vele overtuigingen echter schrijven deze "pijn" toe als het gevolg van weerstand tegen iets nieuws. Ofwel "iets" waar een oud systeem niet mee overweg kan. De oude, die niet weg wil, biedt weerstand aan de nieuwe ervaring/emotie met het gevoolg dat wij dat registreren als pijn. Pijn wil eigenlijk zeggen dat ons lichaam klaagt over "iets" dat binnendringt. Zeg maar een grens overschrijden van onaangenaam gevoel. Vele natuurvolkeren beschouwen deze als de ontwikkeling van groei. Daarmee verlangt de ziel het gepijnigde lichaam te ontgroeien, te beroeren, de emotie oproepen van een "wedergeboorte", waar het lichaam opnieuw oprijst en zichzelf op één lijn brengt met de bestaande krachten. Incluis die dus "onbekende" krachten, die zich manifesteerden door pijn. En vermoedelijk opnieuw zich zullen aandienen om de grens te verleggen ...
***
Dat betekent dat wij, de mens, zouden moeten leren te luisteren naar ons lichaam, en elke onaangename procedure niet moeten onderdrukken met drugs, pillen, alcohol etc. Élke pijn leert ons om terug te keren naar een manier van leven die bij het leven zélve is begonnen. En die uit de Natuur/de Cosmos de levensessentie haalt, die zich telkens weer voordoet. Op die manier kan een persoon zijn/haar bestaan voortzetten in die ruimte die geboden wordt (klinkt bekend in het "ieder draagt een eigen kruis"). Indien dat lukt onstijg je je eigen ruimte, die altijd kleiner lijkt dan die van een ander. Met een ritueel keer je terug naar het oude, en daar deze de spirituele werelden aangaan, is de rite een soort hulpkreet aan de werelden der spirits ... Ofwel voor jezelf, ofwel met behulp van anderen.
***
Vaak grijpen rituelen terug in tijd, naar bv. de voorouders, en zoekt men bepaalde plekken om kracht bij te zetten (oa. grotten, bronnen, plekken waar mensen zijn overleden etc.). Om de "opening" of "toegang" te verkrijgen kan chaos zich voordoen vanwege de overweldigende krachten die beginnen te stromen. Hierdoor gaan emoties opspelen, gefascineerd door de aanblik (het intense gevoel) van de "Andere Wereld". Het kan gebeuren dat de reacties onbeheersbaar worden en afgereageerd worden op de levenden. Vaak uit zich dat in woede, of anderen proberen te overtuigen hoe het moet! Té heftige emoties kunnen psychose veroorzaken, eigenlijk bij juist díé mens die leeft zónder ritueel (en alle bijgelovigheid in alle ernst verwierp). Onverwerkte zaken (verdriet over een verlies van iemand, een niet verkrijgen van iets, woede over een voorval etc.) hebben juist de begrenzing bepaald en dienen eerst verwerkt te worden. De "toegediende" spirituele brandstof inspireert zonder enige visie of ondersteuning, en zou verlicht worden door de letterlijke dialoog van ziel en geest. Wordt deze niet aanvaard, kan dwangneurose optreden, en wordt de geest slaaf van de ziel. Blijf niet in nostalgie leven, schóón de boel, en grijp élke toediening (die zich zullen manifesteren in soms fantastische symbolen) van de "Andere Wereld" ...
***
Gevoel werd reeds genoemd, en daar zijn de meeste mensen erg angstig van. Prof. C.G. Jung verwerkte het indrukwekkende anima-animus aspect in zijn psychologie, dat min of meer de man-in-de-vrouw en de vrouw-in-de-man aanduidt. In wezen zijn het de uitersten in het denkwezen van de mens, die een nieuw materieel leven scheppen. Dit magisch mystiek gegeven heeft de mens enorm verward, waardoor élke andere vorm ertussen vooroordeeld en zelfs geëlimineerd wordt. Precies in het midden bevindt zich het androgyne of hermaphrodite wezen met het unieke karakter van twéé-ín-één. Met die kennis werd in de patriarchale wereld het "voertuig" van het vrouwelijk principe (ontvangend) toegelaten, verdragen, en zelfs verafgood. Het fenomeen GODIN was geboren!!! Er bestaan nog "resten" van dergelijke androgyne wezens, die vaak door de maatschappij opzij worden gezet. Bij sommige volkeren spelen zij juist een belangrijke sociale rol in onze wereld, wanneer die verbonden wordt met de Geestenwereld. Zoals de Bissu's bij de Orang Bugis, de oorspronkelijke mensen van Celebes/Sulawesi. Ook bij de Indianen kent men dit fenomeen.
***
Echter vaker een herinnering van een oeroud gegeven uit de matriarchale wereld die duizenden en duizenden jaren nodig had om zich te ontwikkelen. De scheppingskracht der Goden (in welke religie dan ook) kan niet tot vermogens raken of creëren, wanneer hij niet één wordt met zijn Sakti (verpersonificeerd in de vrouwelijke ontvankelijke kracht!). De meest bekende Godheid van dit gegeven is Shiwa met zijn fallisch symbool en kracht (en zelfs Shiva in androgyne voorstellingen, waarvan Ardhanavishara). Deshalve wordt hij als de oudst-zijnde Hindoese godheid beschouwd door de aanwezigheid van het vrouwelijk aspect. Reeds gescheiden en misschien daarom zouden de half vrouw-half man figuren van Ardhanarisvara en Kamakalavilasa aangewezen zijn om als de "Buffels der Buffelen" het grote, dierlijke voertuig van Shiwa te ondersteunen, aangevoerd door het ritueel gewijd aan Shiwa ... en zijn consort Sakti! Wat een bijna overeenkomst lijkt te vertonen met Bijbelse Engelen (gelaatloze androgyne wezens), en de latere Maria-verschijningen of-dromen en natuurlijke manifestaties van de actief-geworden Godin tijdens een ritueel! Zie Westerse Rituelen >>>
De Indonesische rituelen zijn legendarisch en élk eiland kent wel bepaalde gebruiken ervan. Java lijkt een voorloper te zijn, die allerlei invloeden verwerkte tijdens het zo roemruchte Majapait Rijk. Bali absorbeerde deze invloeden, toen de machthebbers van het Majaphit Rijk Bali bevolkten. Heeft de Islam op Java haar rituelen doen aanpassen, op Bali heeft het oud-Hindoese geloof zich ontwikkeld in magische handelingen van een zeer hoog niveau. Door de materialisatie van de "moderne tijd" echter zijn vele oorspronkelijke invloeden naar de achtergrond verdwenen, waardoor de behoefte van groei stagneerde en de invloeden van kwaad en goed die van actief-inactief overnamen. De Sjamanen van Siberië en Afrika en de Hogepriesters van Tibet alswel bepaalde Indianenstammen in de USA "kennen" het androgyne aspect nog, ... en zwijgen erover in álle talen. Houdt élke waarschuwing in de gaten deshalve, indien rituelen worden uitgevoerd ... men gaat grenzen verleggen, die de meest heftige emoties kunnen oproepen.
***
De meest bekende rituelen van Java zijn de Ruwatans, of de heil-ceremoniële uitvoeringen om zegen en heil. Daarvan is de Javaanse sacrale hofdans de Bedhåyå een allermooiste uitvoering die élk aspect van een duister element verdoezelt... terwijl tóch de bovennatuurlijke hemelse RATU KIDUL, Vorstin van dit Rijk van Duister genood zal worden en zich zal manifesteren als tiende schim ... het is dan party time voor Haar hele gezelschap die mee zal reizen ... wee degeen die Haar zal misprijzen!
***
DANK U

bronnen oa. Kracht van Rituelen - Malidoma
Macht in Javaanse Cultuur - G. Mudjanto
Mens en Symbolen - C.G. Jung
Oriental Mythology - J. Campbell & B. Moyers
Stem v/d Grote Geest - R. Kaiser
Mircae Eliade - Sjamanism
verschillende Javaanse bronnen

4 opmerkingen:

 1. Het magische ISH - ISH Ritueel ...

  Op Java kent men rituelen, in het bijzonder gewijd aan de Javaanse Zuidzee-Godin, die het karakter tonen van de ingewijde "Mysterie-riten" in het Westen. De overeenkomst verwijst de wetenschapper naar het syncretisme ( versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zónder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een diepere synthese wordt bereikt - van Dale ), op Java zo bekend. Toch is het een merkwaardig feit, dat deze riten vandaag de dag nog steeds uitgevoerd worden zoals in de vroege religie-tijden en een herkomst bijna onherkenbaar lijkt ...

  Zo wordt aan de Zuidkust van Oost-Java het ritueel uitgevoerd voor het beroemde "kayu-pèlèt-hout", gebruikt voor oa. de kris. Allerlei offers, vervaardigd volgens speciale gebruiken en tradities incluis eten en drinken, worden op 'n tieker/gevlochten mat, geplaatst, en de mensen nemen plaats aan de Noordelijke zijde van deze plek. De orang sakti, een soort priester, voert de riten uit, waarop álle mensen zich op de grond werpen, en dóódstil met het gelaat naar de grond blijven (sssht!). De spirit van de Godin, komende vanuit het Zuiden, zou zich kunnen manifesteren, en deze mag beslist niet aanschouwd worden om allerlei onheil en ongeluk te weren. Pas als een bepaald teken van de orang sakti gegeven is, richten de mensen zich op. Zij maken nu gebruik van de materiële offers, incluis drank en voedsel, want de Godin heeft van de aangeboden offers het geestelijke of de spirituele waarde tot zich genomen. Zo luidt de uitleg ...en indien juist uitgevoerd, dan komen heil en zegen ten goede van de gemeenschap. Beroemd is het Bedhåyå dans-ritueel geworden, uitgevoerd door Midden-Javaanse hofdanseressen, die een oorsprong kent die ver in tijd terug voert, doch waarvan uitgebreide onderzoeken en studies over bestaan door de bestaande berichten uit de 16e eeuw ...

  Het Sanskrietse stamwoord "ÎS" is de aangeblazen sisklank [ISH], bekend van de oudste vereringsrituelen. Dit gebaar voor "stilte" wordt nog steeds gekend als "sssht... ", een respect betonend gebaar. De klanktoon werd wereldberoemd in de Egyptische naam voor de Hemel-Godin, die afdaalde uit de Bovenwereld/Hemel. Om juist Háár Wezen te herkennen was het een noodzaak om allerlei inwijdingen uit te voeren door de speciaal daarvoor opgeleide opperpriesters/essen, die allerlei Sjamanistische ceremonieën prepareerden en dramatiseerden. Vandaar dat de Godin ISIS géén oorspronkelijke Egyptische Godin genoemd kan worden, en vermoedelijk geïmporteerd werd vanuit Klein-Azië. Haar belangrijkheid overtrof de patriarchaal-denkende religie uit die tijd en ISIS verwerd Vorstin van de Hemel, én de Hellewerelden ... Haar symbool was de voedende kracht ( de melk van de Moeder-Godin, Maangodin ), in Perzië het MRTWJ, "amrewetai", in oud-Egypte de aanduiding voor ISIS !

  De Klein-Aziatische mysterieuze ISH-ISH ( = Zij Die Weent ) draagt zorg voor de Soma-drank, de ambrozijn of nektar verwerkt in de "onsterfelijkheidsdrank", ofwel het AMRTA, dat ontstond bij het "Karnen Van De Oceaan". De Stem Der Stilte is dezelfde als de Boeddhistische WÂC/VACH, het "Mystieke Zelf". Juist Zij werd de oudste aanduiding genoemd voor "geluid, spraak en klank"... Het is eveneens het meest geheimzinnige van alle Brahmaanse Godinnen in "Zij - De Melodische Koe". Véél later weet men te vertellen, dat Zij "niet zo maar kan worden aangeroepen ... ", eenzelfde verklaring over de Javaanse RATU KIDUL ... heel voorzichtig kunnen wij raden naar SH-AMA, eveneens een sacraal ritueel die door "Shamanen" wordt uitgevoerd en tot ons als het Shamanisme is gekomen ...
  ***
  RATU KIDUL, or GODDESS...
  I just got some like 2-1-4-5=12=3 and 11-9-4-5-3=32=5.. and 7-6-4-4-5-3-3=32=5
  So to me it looks like the KIDUL is the same as the GODDESS, "kidul" is the Javanese word for "south",... the Holy South, the Goddess Kali turns herself to the South when practising her rituals, Athena had the Greek Temple on the South Hill...
  ***
  Indeed, you could state that KIDUL = GODDESS, however, you would need to incorporate RATU as an aspect of KIDUL before making such an assumption.

  TO put that statement in perspect: suppose you are doing a Tarot reading using the Celtic Cross, and the first position, the first card that you lay down is KIDU. KIDUL the card is made up of all the symbols of all Letters that make up KIDUL, not unlike if the first card were the Ace of Pentacles, and all the symbols within the Ace of Pentacles make up the Ace of Pentacles.

  Then, the NEXT card you lay down to cross the seeker is, say, Temperence.

  The combination of Ace of Pentacle crossed by Temperence will allow the reader to form mental pictures to begin to understand the reading.

  However, what happens if KIDUL (Ace of Pentacles) is crossed by, say, the 10 of Swords. Now we have a whole different set of energetical imagery forming and so as readers of the Art of Tarot, we can intone another set of direction from the reading.

  So too with the Letters.

  An important thing to know about the Mysteries of ISIS is that it is based upon an intimate understand of archetype and solar influences upon the archetype. The Ancients worshipped the SUN for good reason...it, in harmony with the Earth, enables LIFE.
  ***
  As you can discern from the above, the SEQUENCE OTU is a linear representation of a solar astronomic phenomena, aka, the Winter Solstice.

  As you can imagine, in a NORTHERN dominated populace, this event occurs DEEP in the SOUTHERN SKY..

  S = The SUN's apparent movement through the SKY as graphed over TIME
  O = The SUN, but also, the Great Cosmic Egg
  U = The Apparent Trajectory of the SUN as it FALLS to the WINTER SOLSTICE and begins it's
  "RISE FROM THE DEAD" at the WINTER SOLSTICE.
  T = The Maximum Height that the SUN will reach, which is the LOWEST ZENITH POINT from the HORIZON
  at the Winter Solstice
  H = PI, the Circle, encloses the Spell (word)


  As you can see, OTU and S OUT H are essentially different ways to express a terrestial phenomena: The Winter SOLSTICE (OTU) occurs in the S OUT Hrn Sky.

  RATU KIDUL...

  RA=21 = U
  T = T
  U = U
  ***
  RATU = UTU....KIDUL = GODDESS = RATU KIDUL

  The GODDESS OF THE SOUTH is all about ISIS and OSIRIS TOGETHER (the closest they meet without touching)..Osiris as you know cannot touch ISIS...which occurs in the SOUTHERN SKY....

  ISIS is the GODDESS of the SOUTH..or within the

  Isisian Mysteries, we simply say that ISIS is the

  The Goddess of OTU = 15+20+21= 56 = 9+19+9+19 = ISIS
  -----------------

  BeantwoordenVerwijderen
 2. MM,...wow,... I am all perplexed... Mr. The Fetch...

  I just replied what got in my mind about the RATU KIDUL...

  This is a very alive aspect of the ancient Female Divine that the Javanese people kept in their hearts. And I am studying and do research after the myths. We cannot find anything, because the aspect of the Spirit-Queen of the Southern Ocean (the Indian Ocean) only got in our times because of the oral traditional tellings.

  It is NOT East, if is NOT West, it is just the Middle... the South, the U... there are some rituals, where the sacred objects get cleaned (like the kris, is a knive) and the word for that is (believe it or not) ..."ngisis"... translated as dried by the wind...in a natural way.

  The U is the womb of the Goddess too,... where the rebirth is the event, which the Javanese call "the crush of the soul"... here the males give in their Karma's, and the females give life to birth. Those Javanese legends has fascinated me, especially now when Winter Solstice is coming up and the Islamic people had the big event of the Idul Fitri at December the 17th.

  I think you got it! U is the Middle...as in right when the SUN stops going down and right when the SUN starts going up!

  It is IN the Middle:
  GREEN

  The Archetypes and Allegories:

  JACK in the GREEN
  GREEN is the Color of Life
  GREEN Turns SUN Light to Oxygen
  GREEN is a Healing COLOR

  The NUMBERS

  G = 7
  R =2
  E=5
  E=5
  N=14 (1=1, 4=1+2+3+4=10) N =1 10

  GR=72 = 1/5 of a Circle
  EE=5+5=10
  N=1 10

  GREEN =

  1 10 110 =
  5

  66066=6*6*10*6*6 = 12960

  12960/5 = 2592

  2592 is 1/10 of the SUNS CIRCUMFERENCE of 25920 Years

  GREEK = GREEN in NUMBERING

  Reasons WHY we study GREEK, ROMAN literatures is that there is much to the mythology that hides Isisian Wisdom.

  Maybe my thinking sounds very simple, but the GREEN is 7-2-5-5-14=24=6 and SIX is my number (I have been born 06-03-1950=24=6). GREEN used to be the colour of the Javanese Spirit-Queen RATU KIDUL, so that Colour of GREEN is strictly forbidden to wear (like in your clothers!) when you pay a visit to the WHOLE South-Coast of Java... included all of the other islands too.

  MOHAMMED went to the SOUTH into the GREEN Sacred Ocean and had to find a GREEN Bird, he had to enter this Holy GREEN Bird to look for the GREEN Jewel and the GREEN Light. After 40 days he returned and told the people about... this event is named after the IDUL FITRI (IDUL is from NGIDUL, the very ancient word for KIDUL!).

  GREEN is also the component of red (I know because of the make-up colours,...put on green creme and the red pimples will be gone). And for the very first time scientist can actually "see" the Colour of GREEN in the Cosmos, named the GREEN Light...

  MOHAMMED is 4-6-8-1-4-4-5-4=36=9

  The 6 and 9 stand for the V and the Y,...both the symbolics for the YONI/VULVA, and it is said the Moslim Religion will bring the change onto this world, it is a bit of frightened uh? GREEN the Colour of Life, Healing, Ether...and "belonging" to the Javanese Goddess Of The Southern Ocean...

  It is a pity you donot live around the corner Mr. The Fetch, I could talk to you for years...*lol*
  ***
  My only recommendation is that you stop being so eager to return all numbers to a single digit. This aspect of numerology is naive in the grander scope of it all.

  Imagine:

  AJK = 11011...what if you reduced A J K to 1+10+11 = 22 = 4? Nothing!

  11011 is set upon summations, meaning that each 11 is summed to 66, forming 66066 = 6*6*10*6*6 = 12,960 Years = The Precessional Diameter of the Sun.

  If you simply ADD and REDUCE to a single digit, from the Jewish reference to honor their single "god", you lose all meaning to the Isisian Words.

  VENUS = 22+5+14+21+19 = 81 = 9

  Really? Who says?

  V =22
  E=5
  NUS = SUN in Reverse.

  The Synodic Orbit of VE NUS = 225 Days around the SUN

  VE NUS = 225 Days around the 365 (SUN).

  Further, a reader of the Letters (being courteous and all) should not interject one's self into the reading but rather interpret independent of self.

  Within the Isisian Mysteries, 6 and 9 are simbolic of YIN and YANG and are derived from this inspiration:
  It is the SPIRAL GALAXIES within which LIFE is harbored. We take our inspiration from the UNIVERSE..

  UNI = 1 (Single)
  VERSE = SONG..the SINGLE SONG of ISIS is the UNI-VERSE

  I can assure...Islam has not the formulas to bring about any change that you are referring to.

  Be well and enjoy the trip.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. The Isisian Mysteries
  The Isisian Mysteries can be best exemplified by the Book of Formations, which highlights many of the formulas and conditions which set human speech to sound, along with alchemical health information, etc.

  "Secreted" around the middle 1700's, it source of origin is not known. Masons who released the information state that it was "given by god to Adam" at the time of the Fall. Hardly an accurate statement in and of itself. The book is, nontheless, a pretty accurate blueprint upon which the Isisian Mysteries were established.

  In order to understand what we mean by the Isisian Mysteries, we are speaking about the establishment of SPEECH within terrestial realms and how SPIRIT and MIND and DIVINITY use this pattern to communicate among the vast personalities within the cosmos.

  Whenever you see words that are FULLY CAPITALISED, that will mean that there is a particular NUMBER reference contained within. For me to highlight ALL the numbers would be very tiring and very "numbing", but oftentimes, the capitalised words have a definite numerical formula attached to it.

  ISIS = 9+19+9+19 = 56 = 19+16+5+5+3+8 = SPEECH
  OSIRIS = 15+19+9+18+9+19 = 89 = 18+5+12+9+7+9+15+14 = RELIGION
  INITIATE = 9+14+9+20+9+1+20+5 = 87 = 16+18+9+5+19+20 = PRIEST

  The ISIS/OSIRIS Myths as translated in the ENGLISH contain the allegories of the God's SPEECH RELIGION and those INITIATES would be morphed into the lay PRIESTS.
  -----------------------------------------------

  ISIS is the Goddess of Magic, among numerous other references, including the Goddess of 10,000 names. Her patronage is preserved but indeed corrupted in the Catholic Virgin M(ary). Few have ever been able to pierce the Veil of Isis. Since ISIS is SPEECH, then it is said that few have ever "pierced the Veil of the Letters".
  -----------------------------------------------

  Other examples:

  An Example of this is the word SUN.

  S = 3
  U = 6 (1+2+3+4+5+6=21= The Letter U)
  N = 5

  SUN = 365 = The apparent Orbit of the SUN around the Earth (we know it is a mirror of perception. I think everyone interested understands).

  MOON
  M=13
  O=6
  O=6
  N=5

  MOON = 13.665 Days = The Diameter in TIME from the New MOON to the Full MOON. The Orbit of the Moon varies each month but an average time can be equated to 27.335 days, or 13.665 (MOON) days for 1/2 the orbit (said to be the Diameter in Time). Again..all "correlations".
  --------------------------

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ISIS - Hemelkoningin Der Spraak

  De ISIS-Mysterieën kunnen het best beschouwd worden als het Boek Der Vormen, die vele formules, bepalingen, en toestanden belichten. Die de spraak der mensen weer omzet naar geluid, zoals de alchemistische gezondheids informatie...

  Hoewel rond de jaren 1700 "heimelijk gemaakt" en verborgen voor het grote publiek, is de oorsprong geheel onbekend. Om een beetje meer over de ISIS-Mysterieën te begrijpen, spreekt men over de "tot-stand-koming" van de SPRAAK binnen de aardse rijken en hoe GEEST, BREIN en GODDELIJKHEID hiervan gebruik maken om met elkaar in verbinding te treden...

  Vooral bv. hoofdletters krijgen aandacht, die met bepaalde nummers zijn verbonden en op die manier naar een zeker NUMMER refereren. Vele hiervan zijn vaak verbazingwekkend met elkaar verbonden. De ISIS-OSIRIS Mythen bevatten zinnebeeldige voorstellingen, zoals deze vertaald zijn vanuit het "Egyptisch", die afkomstig van de Goden SPRAAK-Religie zouden zijn geweest. Ingewijde Priesters/essen zouden deze hebben door gekregen en de naam ISIS, GODIN van MAGIE, lijkt hier voorop te lopen met meerdere verwante namen, incluis de Godin van 10.000 Namen...

  VOORBEELDEN >>>

  ISIS = 9-19-9-19 = 56 = 19-16-5-5-3-8 = SPEECH

  OSIRIS = 15-19-9-18-9-19 = 89 = 18-5-12-9-7-9-15-14 = RELIGION

  INITIATIE = 9-14-9-20-9-1-20-5 = 87 = 16-18-9-5-19-20 = PRIEST

  SUN = S = 3 - U=6 - N=5 > SUN = 365 = de schijnbare Zonnebaan om de Aarde...

  MOON = M =13 - O = 6 - O = 6 - N=5 > MOON = 13.665 = de tijds-diameter van de Nieuwe Maan tot de Volle Maan. De baan van de Maan varieert elke maand met klein tijdsverschil van ong. 27.335 dagen tot 13.662 MAAN-dagen de de helft is van de middellijn (de tijds-diameter)
  ---------------

  BeantwoordenVerwijderen